Forskning inom akustik

 

De tidiga reflexerna

En av de viktigaste och mest missförstådda/okända företeelserna inom akustiken är de tidiga reflexerna. De har stor betydelse för hur vi upplever inomhusmiljöer av skilda slag, textuppfattbarhet, musikaliskt välljud, mikrofonplacering samt dimensionering av högtalare inklusive placering av dem i lyssningsrum. Civilingenjör Stig Carlsson var en av de första som insåg de tidiga reflexernas betydelse; dels för högtalardimensionering men också för instrumentplacering och mikrofonteknik.

 

Utformning av studior och kontrollrum

För att kunna utforma inspelningsrum och kontrollrum i studior krävs kunskap om akustik, psykoakustik, stereosystemet samt aktuella mångkanalssystem. På Studio Blue har vi kartlagt dessa samband grundligt.

 

Akustik, mikrofonteknik och inspelningsteknik

Akustik berör inte bara konsertsalar och inspelning av akustisk musik utan allt från utformning av inspelningsrum och kontrollrum i studior till mikrofonteknik och inspelningsteknik. En förutsättning för att kunna programmera reverb är att förstå akustikens förutsättningar i förhållande till den mänskliga hörseln och tillgängliga parametrar. Detta gäller vare sig målet är att efterlikna en verklig akustik eller att skapa något nytt.

 

Stig Carlsson

Civilingenjör Stig Carlsson var en av Sveriges genom tiderna mest framstående forskare och konstruktör inom ljudteknikens mångfasetterade område. Han är mest känd för de världsberömda Carlssonhögtalarna som finns i ett stort antal modeller sedan 1950-talet. Carlssonhögtalarna är ortoakustiska vilket förenklat uttryckt innebär att deras egenskaper är anpassade för samverkan med lyssningsrummet; ett lyssningsrum som utgörs av ett tämligen ordinärt möblerat vardagsrum, inte ett laboratorium. Syftet är att högtalarna och rummet ska samverka och fungera som en akustisk helhet.

 

Behovet av en dylik helhet var påtagligt under hifi-teknikens tidigare år och än i dag har många högtalarkonstruktioner bristande återgivningsförmåga därför att de i alltför ringa utsträckning, eller inte alls, är anpassade till lyssningsrummet.

 

Stig Carlsson, akustiken och inspelningstekniken

Det är mindre känt att Stig Carlsson också forskade inom inspelningsteknik (företrädesvis under 1950-1960-talet) och har gjort flera välljudande inspelningar som uppmärksammats internationellt för sin ljudkvalitet.

 

Ljud inomhus

Ett av inspelningshistoriens mest missuppfattade och även okända begrepp inom akustiken är de tidiga reflexerna. Stig Carlsson var en av de första som insåg vikten av att rätt förstå och beakta denna fundamentala grundsten för välljud.

 

När vi lyssnar till ljud inomhus kan det vi hör delas upp i

• direktljud

• reflekterat ljud.

 

Direktljudet är det ljud som når en lyssnare eller mikrofon direkt (rätlinjigt) från ett musikinstrument eller annan ljudkälla utan påverkan från rummet. Reflekterat ljud är ljud som först når någon av rummets begränsningsytor, exempelvis väggar, tak, golv eller möbler, och därefter reflekteras.

 

Det reflekterade ljudet kan i sin tur delas upp i

• tidiga reflexer

• efterklang.

 

Dessa båda ljudpåverkande tillskott till direktljudet utgörs alltså av samma byggstenar – reflexer – men fungerar psykoakustiskt olika.

 

De tidiga reflexerna

Nästan alla ljudkällor låter olika i olika riktningar. Det medför att närliggande, reflekterande begränsningsytor kommer att ge instrument och röster specifika, karaktärsgivande tillskott från olika riktningar. Dessa tidiga reflexer utgör en förutsättning som musikinstrumenten har konstruerats för att användas med och som de därför behöver för att komma till sin rätt. Till och med grottmänniskorna hade akustiska förutsättningar i form av tidiga reflexer i sin miljö!

 

De tidiga reflexerna kommer vanligen och förhoppningsvis så kort tid efter direktljudet att vi uppfattar dem som en del av detsamma. De bidrar därmed i hög grad till vår bild av hur instrument och övriga ljudkällor låter. I ett vidare perspektiv kan de tidiga reflexerna därmed betraktas som ett slags förlängning av musikinstrumentet varför de utgör en självklar och nödvändig del av instrumentets sound.

 

Stig Carlsson och Studio Blue

Stig Carlsson och Claes Wettebrandt lärde känna varandra under 1980-talet och utvecklade under åren fram till Stigs tragiska bortgång den 8 mars 1997 såväl en djup vänskap som ett professionellt samarbete.

 

Claes insåg snabbt att Stigs insikter om akustik – särskilt i fråga om de tidiga reflexerna – var en skatt för varje välljudssökare och började systematiskt kartlägga fenomenet såväl teoretiskt som praktiskt och i kommunikation med Stig. Planer på ett fördjupat samarbete beslutades. Exempelvis skulle Stig föreläsa om akustik och inspelningsteknik på Studio Blue vilket också påbörjades.

 

Stig höll en föreläsning på Studio Blue 1996. Som genom ödets välvilja blev denna första och enda av Stigs föreläsningar inspelad. Alltsedan dess har de studerande vid Studio Blue fått möjlighet att höra denna föreläsning i vilken Stig utvecklar sig om sin forskning och sina rön.